• Start
  • Zrealizowane projekty
  • Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, Gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji (01

Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, Gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022,budżet  222 730,00 zł, dofinansowanie 199 630, 00zł )

Okres realizacji (01.06.2020 – 31.12.2020)

Lider projektu: Fundacja Pestka

Cel projektu:

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług reintegracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadania , które były realizowane:

1. rozszerzanie oferty reintegracyjnej podmiotów zatrudnienia socjalnego

2.objęcie wsparciem reintegracyjnym w podmiotach zatrudnienia socjalnego nowych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3. tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług.- zadania wiodące

 Do kogo skierowany był projekt?

Projekt był skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

W pierwszej kolejności do programu rekrutowane były osoby z niepełnosprawnością.

Działania:

– opracowanie kontraktów socjalnych dla 24 uczestników projektu,

– sporządzanie indywidualnych programów reintegracyjnych

– ustalenie indywidualnych usług oraz działań grupowych dla każdego z uczestników zajęć KIS

– warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe

– Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (sport  i rekreacja, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia z obszaru zdrowia)

– Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz :filharmonia, teatr, kino, muzea )

– spotkania integracyjne

– poradnictwo indywidualne i grupowe

– reintegracja zawodowa (zajęcia grupowe i indywidualne)

– doradztwo zawodowe

– szkolenia zawodowe i kompetencyjne

Innowacyjnym działaniem było wprowadzenie jobcoachingu. Metoda ta szczególny nacisk kładła na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się; wsparła realizację zadań KIS, budując motywację i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoliło osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji uczestników.

Wszystkie działania realizowane były w okresie od 01.06.2020-31.12.2020 zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 Plan i harmonogram działań na rok  2020

Opis Grupa docelowa

 Planowany termin realizacji

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli, wynajem pomieszczeń (Bęczków, Kielce), działania antyCOVIDOWE Uczestnicy programu wraz z rodziną i otoczeniem, personel KIS Czerwiec 2020
Czerwiec/

lipiec 2020

Zatrudnienie personelu oraz wstępna lista trenerów Uczestnicy programu wraz z rodziną i otoczeniem, personel KIS czerwiec 2020
Rekrutacja uczestników Uczestnicy programu czerwiec 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Opracowanie kontraktu socjalnego Uczestnicy programu czerwiec 2020
Sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego Uczestnicy programu Czerwiec /lipiec  2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Ustalenie indywidualnych usług oraz działań grupowych dla każdego z uczestników zajęć KIS Uczestnicy programu Czerwiec/ lipiec 2020
Założenie dla każdego uczestnika KIS karty usług doradczych Uczestnicy programu Czerwiec/ lipiec 2020
Zakup niezbędnika uczestnika KIS oraz naklejek informacyjnych na materiały Uczestnicy programu Czerwiec/ lipiec 2020
Wykupienie ubezpieczenia NW uczestników KIS Uczestnicy programu Czerwiec/ lipiec 2020
lipiec-grudzień 2020
Warsztaty mające na celu integrację grupy, poruszane tematy komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy programu i ich otoczenie Lipiec/grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Spotkania integracyjne (uczestnicy KIS+otoczenie) Uczestnicy programu i ich otoczenie sierpień/grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

lipiec-grudzień 2020
Zajęcia na miejscu i w terenie (sport i rekreacja) Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Wyjazdy turystyczno-krajoznawcze Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Zajęcia z obszaru zdrowia Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

lipiec-grudzień 2020
Zajęcia grupowe Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Wyjścia na zewnątrz Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Konsultacje ze specjalistami Uczestnicy programu i ich otoczenie lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

lipiec-grudzień 2020
Poradnictwo indywidualne Uczestnicy programu lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Poradnictwo grupowe Uczestnicy programu lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Lipiec- grudzień 2020
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe (warsztaty) Uczestnicy programu lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

lipiec-grudzień 2020
Doradztwo zawodowe i jobcoaching (zajęcia indywidulane i grupowe) Uczestnicy programu lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Ekonomia społeczna – szansa na zmianę w życiu (zajęcia grupowe) Uczestnicy programu wrzesień-grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Szkolenia zawodowe/kompetencyjne Uczestnicy programu Wrzesień-grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Zatrudniony koordynator, cykliczne spotkania zespołu, za poszczególne KISy odpowiada przypisany mu case manager,

Pokrywane koszty obsługi księgowej, czynsz biura projektu, zakup laptopa do pracy zdalnej

Podmiot wnioskujący czerwiec-grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

 

Efekty, które osiągnęliśmy, dzięki realizacji projektu:

W ramach realizacji projektu w prowadzonych przez Fundację Pestka 3 Klubach Integracji Społecznej wparciem została objęta łącznie grupa: 24 osób. Program w sposób znaczący zwiększył ich poziom wiedzy ogólnej i edukacji, a także aktywności społecznej i zawodowej.

24  uczestników ukończyło zaplanowany zgodnie z zasadą empowerment program, wśród nich:

9 uczestników zwiększyło swoje kwalifikacje zawodowe – ukończenie szkoleń zawodowych.

1 osoba znalazła zatrudnienie w podmiocie ekonomii społecznej.

6 osób , zagrożonych wykluczeniem społecznym ( niewymienionych wprost w art. 1 usta.2 pkt. 1-8 o zatrudnieniu socjalnym) zostało objętych wsparciem.

6 podpisanych porozumień, na terenie gmin, w których działają KISy z innymi podmiotami w celu rozszerzenia oferty reintegracyjnej.

3 KISy zostały wsparte działaniami antyCOVID.

                                                

Back to top

Ułatwienia dostępu