KISy w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach – nowe otwarcie (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022,budżet  222 740,00 zł. , dofinansowanie 199.990,00)

Okres realizacji (01.06.2020 -31.12.2020)

Lider Projektu: Fundacja Pestka

Cel:

Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego

Zadania, które były realizowane:

– wspieranie PZS w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców (wiodące)

tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników KIS i CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych), oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia

Do kogo skierowany był projekt?

Projekt był skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

Działania:

– opracowanie kontraktów socjalnych dla 24 uczestników projektu,

– sporządzanie indywidualnych programów reintegracyjnych

– ustalenie indywidualnych usług oraz działań grupowych dla każdego z uczestników zajęć KIS

– warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe

– Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (sport  i rekreacja, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia z obszaru zdrowia)

– Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz :filharmonia, teatr, kino, muzea )

– spotkania integracyjne

– poradnictwo indywidualne i grupowe

– reintegracja zawodowa (zajęcia grupowe i indywidualne)

– doradztwo zawodowe

– szkolenia zawodowe i kompetencyjne

-płatne staże

Działania realizowane były w okresie od 01.06.2020 -31.12.2020 zgodnie z zaplanowanym wcześniej  poniższym harmonogramem.

Plan i harmonogram działań na rok  2020
Nazwa działania Opis Grupa docelowa Planowany termin realizacji
Analiza potrzeb zatrudnieniowych potencjalnych pracodawców -utworzenie bazy danych o przedsiębiorstwach:

-komercyjnych

-podmiotów ES

-przedsiębiorstw społecznych

Odpow. Diagnosta potrzeb zatrudnieniowych

Obejmuje gminy: m.Kielce, Górno, Suchedniów oraz gminy sąsiednie

Przedsiębiorcy komercyjni (MŚP)

Podmioty ekonomii społecznej

Przedsiębiorstwa społeczne

liczba łączna ok. 100

czerwiec-listopoad 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Wybór kandydatów do programu KIS z uwzględnieniem potrzeb zatrudnieniowych -kontrakt socjalny

-indywidualny potencjał reintegracyjny

-plan wsparcia z uwzględnieniem potrzeb pracodawców

-zatrudnienie case managera

24 osoby zgodnie z ustawa o zatrudnieniu socjalnym czerwiec 2020 –

październik 2020

Realizacja programu reintegracji społecznej w KIS uzupełniona o wymagania potencjalnych pracodawców -zatrudnienie kadry niezbędnej do przeprowadzenia procesu reintegracji społecznej (specjaliści m.in. psycholog, mediator, terapeuta ds. uzależnień,

– realizacja pakietów ułatwiających reintegrację społeczną (akademia zdrowia, sportu i rekreacji, akademia kultury, spotkania integracyjne)

24 osoby-uczestnicy programu KIS wraz z otoczeniem (rodzina, sąsiedzi)- łącznie ok. 50 osób lipiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Reintegracja zawodowa uczestników programu -stworzenie portfolio uczestników programu KIS (wydruk dla każdej osoby po 20 szt)

-wybór potencjalnych pracodawców pod katem potencjału zrekrutowanych uczestników (spotkania z pracodawcami)

-podpisanie wstępnych porozumień z pracodawcami na przeszkolenie w danej branży

– specjaliści zawodowi i branżowi

– szkolenia branżowe/zawodowe/kompetencyjne dla 12 osób

– organizacja praktyk- 1 miesiąc dla 6 osób w PES (stypendium dla uczestników praktyk, zwrot kosztów dojazdu)

-podpisanie umów na zatrudnienie (12 osób)

24 osoby – 12 osób na szkoleniu, 6 osób na praktyce w PES, 12 osób zatrudnionych Wrzesień-grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Sieć pracodawców wokół KIS w Bęczkowie, Mostkach i Kielcach -zebranie pracodawców chętnych do współpracy (komercyjne MSP, JST, PES,PS)- animacja 3 środowisk gdzie działają KIS-y

-list intencyjny o współpracy

– cykliczne spotkania i przedstawienie bieżącej oferty KIS-ów (3 spotkania w ciągu projektu)

Pracodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z KIS Kielce, Bęczków, Mostki (liczba ok.15), w tym:

PES, PS, JST, MSP

sierpień-grudzień 2020

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Zarządzanie projektem Zatrudniony koordynator, cykliczne spotkania zespołu, za poszczególne KISy odpowiada przypisany mu case manager,

pokrywane koszty obsługi księgowej, czynsz biura projektu, działania antyCOVIDowe

Podmiot wnioskujący czerwiec-grudzień 2020

(zgodnie z zapotrzebowaniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19)

Efekty, które osiągnęliśmy, dzięki realizacji projektu:

W ramach realizacji projektu w prowadzonych przez Fundację Pestka 3 Klubach Integracji Społecznej wparciem została objęta łącznie grupa: 24 osób. Program w sposób znaczący zwiększył ich poziom wiedzy ogólnej i edukacji, a także aktywności społecznej i zawodowej.

24  uczestników ukończyło zaplanowany zgodnie z zasadą empowerment program, wśród nich:

14 osób ukończyło szkolenia zawodowe

4 osoby znalazły zatrudnienie, w tym 1 osoba została skierowana na program do CIS w Kielcach.

6 podpisanych porozumień pomiędzy Fundacją Pestka a pracodawcami/PES w celu realizacji staży

3 KISy zostały wsparte działaniami antyCOVID

                                      

Back to top

Ułatwienia dostępu