„I. Potencjał jest w NAS-zmianę umożliwi KIS” (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”)

Budżet: 167.010,00 zł. , z czego

LIDER (Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych): 65.604,00 zł.

PARTNER (Fundacja PEStka): 101.406,00 zł.

Dofinansowanie 150.000,00, z czego

LIDER (Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych): 60.669,00 zł.

PARTNER (Fundacja PEStka): 89.331,00 zł.

Okres realizacji (01.06.2020 -31.12.2020)

Lider Projektu: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych

Partner projektu: Fundacja PEStka

Cel:

Zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

Odbiorcami działań projektowych są osoby korzystające z usług ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy napotykające poważne trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej, objętych kontraktem socjalnym zakładającym udział w KIS.

Działania:

Przygotowanie KIS-ów do działań:

– rekrutacja uczestników

-sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego

– sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (zaplanowanie ścieżki wsparcia) oraz Indywidualnej Karty Usług (gdzie dokonywany jest monitoring wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego)

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczestników:

– warsztaty i spotkania integracyjne

– Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (zajęcia na miejscu i w terenie (sport  i rekreacja), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zabezpieczenie indywidulanych potrzeb zdrowotnych uczestników, zwiedzanie najbliższej okolicy, zajęcia z obszaru zdrowia)

– Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz: filharmonia, teatr, kino, muzea, konsultacje ze specjalistami, spotkania z twórcami)

– poradnictwo indywidualne i grupowe (m.in. psycholog, prawnik, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z rodziną/pedagog, informatyk)

– zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe (m.in. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, o bezpieczeństwie)

– poszerzenie profilu usług – reintegracja zawodowa (m.in. spotkania z ekonomią społeczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe/kompetencyjne)

Działania realizowane będą w okresie od 01.06.2021 -31.12.2021 zgodnie z zaplanowanym wcześniej poniższym harmonogramem.

Nazwa działania Opis Grupa docelowa Planowany termin realizacji
Działanie 1 Przygotowanie KIS-ów do działań z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19

Doposażenie KIS w Zborówku, przygotowanie KISów Mostkach, Kielcach i Bęczkowie do działania

Uczestnicy programu wraz z rodziną i otoczeniem, personel KIS Czerwiec-lipiec 2021
Działanie 2 Działania podstawowe KISów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 Czerwiec- grudzień 2021
Zatrudnienie personelu oraz wstępna lista trenerów Uczestnicy programu wraz z rodziną i otoczeniem, personel KIS Czerwiec- sierpień 2021
Rekrutacja uczestników Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) czerwiec-sierpień 2021
Sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego dla 21 uczestników 4 KIS-ów Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) Czerwiec-sierpień 2021
Sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego Indywidualnej Karty Usług Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) czerwiec-grudzień 2021
Konsultacje eksperta i monitoring wdrażania Nowego Modelu Reintegracji przez Oferenta 1 w KIS Zborówek Oferent 1 Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych,

Beneficjenci KIS Zborówek

czerwiec-grudzień 2021
Działanie 3  Warsztaty i spotkania integracyjne -zajęcia grupowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 lipiec-grudzień 2021r.
Warsztaty mające na celu integrację grupy, poruszane tematy komunikacji interpersonalnej.

Spotkania i wyjazdy integracyjne

Uczestnicy programu i ich otoczenie (łącznie ok. 45 osób) lipiec-grudzień 2021r.
Działanie 4 Akademia zdrowia, sportu i rekreacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 lipiec-grudzień 2021r.
-zajęcia na miejscu i w terenie

-wyjazdy turystyczno-krajoznawcze

– zabezpieczenie indywidulanych potrzeb zdrowotnych uczestników

– zwiedzanie najbliższej okolicy

-zajęcia z obszaru zdrowia

Uczestnicy programu i ich otoczenie (łącznie ok. 45 osób lipiec-grudzień 2021r.
Działanie 5  Akademia Kultury-znaczenie kultury w życiu codziennym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 lipiec-grudzień 2021r.
– zajęcia grupowe

-wyjścia na zewnątrz

– konsultacje ze specjalistami

Uczestnicy programu i ich otoczenie (łącznie ok. 45 osób lipiec-grudzień 2021r.
Działanie 6 Poradnictwo indywidualne i grupowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 czerwiec-grudzień 2021r.
Poradnictwo indywidualne i grupowe Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) czerwiec-grudzień 2021r.
Działanie 7 Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 lipiec-grudzień 2021r.
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe (w tym warsztaty) Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) lipiec-grudzień 2021r.
Działanie 8 Poszerzenie profilu usług – reintegracja zawodowa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 lipiec-grudzień 2021r.
  spotkania z ekonomia społeczną – (współpraca z KOOWES/ŚOWES)-nieodpłatnie

doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy (współpraca z urzędem pracy, KOOWES) –nieodpłatnie

szkolenia zawodowe/kompetencyjne

Uczestnicy programu (21 osób_ 6 osób Lider, 15 osób partner) lipiec-grudzień 2021r.
działanie 9 Zarządzanie projektem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa antyCOVID19 Czerwiec-grudzień 2021
  Zatrudniony koordynator, cykliczne spotkania zespołu, za poszczególne KISy odpowiada przypisany mu case manager,

Pokrywane koszty obsługi księgowej, czynsz biura materiały biurowe

Czerwiec-grudzień 2021

Zaplanowane rezultaty:

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość

docelowa)

Liczba osób, które skorzystały z usług podmiotów zatrudnienia socjalnego. 21 osób

KiS Zborówek (Lider)- 6 osób

KIS Bęczków, Kielce, Mostki (Partner)- 15 osób

Liczba KIS wspieranych w celu poszerzenia profilu usług. 4 KISy wprowadzają rozszerzenie swojej oferty o reintegrację zawodową

1 KIS w Zborówku (Lider)-nowotworzony

3 KISy : Kielce, Mostki, Suchedniów (Partner)-istniejące

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewymienionych wprost w art. 1 ust. 2 pkt.1-8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które skorzystały z oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego wspartych w ramach programu. 4 osoby: 1 osoba (Lider), 3 osoby (Partner)
Liczba porozumień zawartych przez PZS z innymi podmiotami w celu rozszerzenia oferty reintegracyjnej. 10 porozumień (4 – Lider, 6- Partner) na terenie gmin w których działają KISy  rozszerzające oferty reintegracyjne w KIS-ach zgodnie z nowym modelem reintegracyjnym (instytucje kultury, sportu, rekreacji itp.)
Liczba utworzonych Klubów Integracji Społecznej zgodnie z nowym profilem usług 1 KIS w Zborówku (Lider)
Liczba absolwentów Klubów Integracji Społecznej, którzy uczestniczyli w działaniach co najmniej 6 miesięcy  6 osób (Lider)

15 osób (Partner)

Liczba osób u których dokonała się zmiana w wymiarze społecznym ich życia w co najmniej 50% zakresów 6 osób (Lider)

15 osób (Partner)

 Liczba osób, u których rozwinęła się motywacja do wprowadzania zmian w życiu 3 osoby (Lider)

12 osób (Partner)

Liczba osób, u których wzmocniło się pełnienie ról społecznych w co najmniej jednym z 4 zakresów 6 osób (Lider)

15 osób (Partner)

Liczba osób u których wzrosły kompetencje zawodowe 2 osoby (Lider)

3 osoby (Partner)

                

Back to top

Ułatwienia dostępu