„Czas na swój biznes” (RPSW.10.04.01. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych -projekty konkursowe).

Obszar działania: powiat kielecki i miasto Kielce. Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa.

CEL PROJEKTU:

  • Rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia, szczególnie przez doprowadzenie do powstania min. 40 nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze  powiatu kieleckiego i m. Kielce i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych  instrumentów wsparcia do 30.06.2018.

Odbiorcy projektu:

48 osób fizycznych zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w powiecie kieleckim i m. Kielce (woj. świętokrzyskie) nieposiadających zatrudnienia, w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

  1. a) osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji,  tj : kobiety, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane;
  2. b) osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r.ż. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

DZIAŁANIA:

  • Rekrutacja i analiza potrzeb 48 uczestników
  • Doradztwo indywidualne (240h) i grupowe (24h) i szkolenia (120 h) przed założeniem działalności dla 48 osób
  • Doradztwo indywidualne (84h) i grupowe (16h) po założeniu działalności dla 40 osób
Back to top

Ułatwienia dostępu