• Start
  • Zrealizowane projekty
  • Utworzenie trzech Klubów Integracji Społecznej w woj.świętokrzyskim (okres realizacji 01.05.2019- 31.12.2019)
Utworzenie trzech Klubów Integracji Społecznej w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach (woj. świętokrzyskie)prowadzących zajęcia zgodnie z „Wzorcem nowego profili usług reintegracyjnych” działającego w ramach modelu Krajowej Sieci Reintegracji (dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, współfinansowanym w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
CEL:
  • prowadzenie zajęć reintegracyjnych zgodnie ze „Wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych”,
  • wzmocnienie wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników KIS, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami (organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.
DZIAŁANIA:
  • warsztaty integracyjne, zajęcia grupowe
  • spotkania integracyjne uczestników KIS z osobami najbliższymi i otoczeniem, w którym żyją
  • poradnictwo indywidualne i grupowe ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, pedagogiem, informatykiem
  • akademia kultury (znaczenie kultury w życiu codziennym)
  • akademia zdrowia, sportu i rekreacji
  • reintegracja zawodowa
Back to top

Ułatwienia dostępu