• Start
  • Zrealizowane projekty
  • „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” (okres realizacji: 01.2013-10.2015 r.)

„Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” (realizowany w ramach poddziałania 7.2.2. POKL, budżet PEStki 759.058).

 Lider projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa,

Partner:

Fundacja PEStka, Fundacja Akademia Obywatelska z Przeworska.

DZIAŁANIA:

  • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli PES oraz osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem  działalności w obszarze ekonomii społecznej (zrealizowano 480 godzin szkoleń)
  • doradztwo indywidualne księgowe, prawne i biznesowe dla przedstawicieli PES oraz osób   bezrobotnych (820 godzin)
  • usługi księgowe, prawne i marketingowe dla PES (1350 godzin usług księgowych,640 godzin    prawnych, 37 pakietów marketingowych)
  • prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości społecznej we Włoszczowie, w którym organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie korzystać z infrastruktury biurowej i teleinformatycznej, będącej na wyposażeniu Inkubatora ( 16 organizacji skorzystało z usług inkubatora)

Odbiorcami projektu było :150 osób fizycznych (w tym 90 bezrobotnych) oraz 2 firmy. W projekcie brali udział również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, którzy byli zainteresowani założeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych. Wsparliśmy działaniami trzy grupy inicjatywne, w wyniku których powstały spółdzielnie socjalne osób fizycznych w Jędrzejowie i Seceminie.

Back to top

Ułatwienia dostępu