• Start
  • Zamówienia publiczne
  • Zapytanie ofertowe „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach”

Zapytanie ofertowe nr 2/KOOWES/PEStka/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2012 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy i są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

https://fundacjapestka.pl/projekty/aktualne-projekty/103-kielecko-ostrowiecki-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach” tj. wykonanie wszystkich prac i czynności opisanych w załączniku nr 1 do zapytania.  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

Termin składania ofert:

28.12.2022r. do godziny 16:00.

Sposób składania ofert:

  • osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Biura Zamawiającego
    (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce). Biuro zamawiającego jest czynne w dni robocze
    w godzinach od 8:00 do 16:00.
  • pocztą elektroniczną na adres:fundacjapestka@gmail.com. W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 2/KOOWES/PEStka/2022”. Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym.
  • Poprzez aplikację w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wybrany Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Lech

Ul. Tarnowskiego 11 a

25-137 Kielce

Cena oferty: 175.890,00 zł.

 

Więcej informacji (do pobrania):

Pełny tekst zapytania ofertowego
Zał. nr 1 – szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)
Zał. nr 2 – Formularz oferty cenowej (.pdf)
              Formularz oferty cenowej (.doc)
Zał. nr 3 – Oświadczenie- spełnianie warunków (.pdf)
              Oświadczenie- spełnianie warunków (.doc)
Zał. nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (.pdf)
                Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (.doc)
Zał. nr 5 – Wzór umowy (.pdf)

 —————————————————

Uwaga!
 
W dniu 16.12.2022r. została zmieniona treść:
 
Zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2022
 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
 
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 03.01.2023r. do godz. 16:00.

 

Back to top

Ułatwienia dostępu