• Start
  • Zamówienia publiczne
  • Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie kompleksowej organizacji szkolenia pn. „Terapeuta środowiskowy”

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/ON/PEStka/2021

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), nr Umowy: RPSW.09.02.03-26-0001/20.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie PROREW, a partnerami: Fundacja PEStka oraz Stowarzyszenie FORMACJA.
http://fundacjapestka.pl/projekty/aktualne-projekty/161-ogrod-nadziei

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej organizacji szkolenia pn. „Terapeuta środowiskowy”.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Termin składania ofert:
18 maja 2021 roku do godziny 16:00.

Sposób składania ofert:
1. osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce)
2. poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wybrany Wykonawca:
Konsorcjum w składzie:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Lider konsorcjum), Lublin, ul. Projektowa 4.
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie (Partner), Lublin, ul. Gospodarcza 32.
cena brutto: 155.000,00 zł

Więcej informacji (do pobrania):
Pełny tekst zapytania ofertowego
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz oferty cenowej
Zał. nr 3 – Wykaz usług
Zał. nr 4 – Wykaz osób
Zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zał. nr 6 – Wzór umowy

Back to top

Ułatwienia dostępu