Usługi społeczne

Usługi społeczne stały się w ostatnich latach istotną kategorią pojęciową dla polityki społecznej Państwa i samorządów lokalnych oraz mieszkańców wspólnot samorządowych.

Rozwój usług społecznych traktowany jest jako niezbędny warunek dobrostanu społecznego i wzrostu jakości życia mieszkańców. Skłania to do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią szeroki dostęp do kompleksowych usług społecznych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby na poziomie lokalnym.

W proces ten włączyła się również Fundacja „PEStka” jako Regionalny Lider Deinstytucjonalizacji oraz realizator projektów w obszarze usług społecznych.

W centrum zainteresowań Fundacji „PEStka” są w szczególności usługi społeczne z zakresu: wspierania rodziny, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • reintegracji zawodowej i społecznej.

Cechy usług społecznych

Pozostałe obszary działania

Ekonomia Społeczna

Reintegracja społeczna i zawodowa

Back to top

Ułatwienia dostępu