Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/12/2012 Zarządu Fundacji „PEStka” z dnia 30.12. 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Fundacji „PEStka”

Statut Fundacji „PEStka” Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „PEStka” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

• Annę Mikołajczyk

zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Kasperka w kancelarii notarialnej w Kielcach przy ul. Rynek 5 (rep. A nr 1628/2012), w dniu 21.02.2012 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

2. Fundacja może prowadzić działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

4. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 3

Cele i zasady działania Fundacji

Cele działania Fundacji:

1. wszechstronne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, informacyjnych, kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz gospodarczych,

2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wzmocnienia podmiotów działających

w obszarze ekonomii społecznej (ES) oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

3. integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz propagowanie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,

4. wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, a także względem osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy,

5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6. propagowanie, inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

7. wyrównywanie szans grup marginalizowanych społecznie i z mniejszymi szansami w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich,

8. propagowanie norm, standardów i rozwiązań mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu pracowniczego,

9. pobudzanie aktywności społecznej, demokracji lokalnej i integracji europejskiej, wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

10. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw europejskich,

11. działalność charytatywna,

12. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,


13. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,

14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działalność w tym zakresie,

15. działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie turystyki krajoznawstwa,

16. działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

17. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

19. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie biur Fundacji;

2. promocję, wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe

podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw obywatelskich oraz społeczności lokalnych a także wspieranie osób zamierzających podjąć działalność, w tym gospodarczą, zwłaszcza w obszarze Ekonomii Społecznej oraz/i pragnących rozwiązywać problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego;

3. wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z celami Fundacji;

4. inicjowanie, wspieranie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną, w tym przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości;

5. organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych upowszechniających ideę ekonomii społecznej;

6. upowszechnianie informacji o podmiotach ekonomii społecznej;

7. integrację sektora pozarządowego oraz wspieranie i promocję współpracy międzysektorowej;

8. wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza Internetu w kierunku rozwoju ekonomii społecznej;

9. prowadzenie programów edukacji i aktywizacji zawodowej dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu, defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów;

10. prowadzenie ośrodków informacji i edukacji, szeroko pojętego doradztwa, organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, tworzenie banków informacji o działaniach społecznych i ekonomicznych na rzecz programów socjalno- edukacyjnych, gospodarki społecznej, a także pośrednictwa pracy;

11. organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz innych form działalności oświatowej, informacyjnej i integracyjnej oraz programów i projektów edukacyjnych i społecznych (w tym fundowanie nagród);

12. tworzenie i wdrażanie programów, w tym współpracy międzynarodowej umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowywanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a następnie upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki społecznej;

13. pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia, znajdującym się w szczególnej sytuacji, w szczególności: dzieciom i młodzieży, zwłaszcza wychowującym się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka oraz osobom opuszczającym te placówki, a także osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i bezrobotnym oraz seniorom;

14. świadczenie usług doradczych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorczości i aktywności społecznej;

15. budowanie szerokiego partnerstwa wielosektorowego, w tym także promowanie i organizacja wolontariatu;


16. pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn i innych środków krajowych i zagranicznych, w tym poprzez organizację i prowadzenie zbiórek publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, których doświadczenie lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji;

18. udzielanie informacji o Unii Europejskiej i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej, świadczenie usług na rzecz i we współpracy z sektorem ekonomii społecznej;

19. propagowanie idei kształcenia ustawicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz przygotowywania osób nieaktywnych zawodowo do podjęcia zatrudnienia;

20. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;

21. działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji społeczno-zawodowej obywateli;

22. ustanawianie i fundowanie wyróżnień i nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów Fundacji, a także udzielanie pomocy finansowej w formie bezzwrotnych dotacji dla instytucji i organizacji realizujących inicjatywy i projekty zgodnie z celami statutowymi Fundacji;

23. aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze, granty i dotacje na wsparcie celów statutowych Fundacji;

24. wspieranie transferu osiągnięć lokalnych społeczności na terenie kraju i poza granicami, w tym propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;

25. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska;

26. wsparcie materialne i niematerialne osób wymienionych jako odbiorcy w celach działania Fundacji;

27. fundowanie stypendiów i nagród.

§ 5

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.


1. Władzami Fundacji są:


§ 6

Władze Fundacji


a. Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

b. Rada Fundacji w dalszej części statutu zwany „Radą”.

2. Kadencja władz Fundacji trwa 3 lata.

§ 7

Zarząd Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez Fundatora

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu dożywotnio i nie może być z niej odwołany.

5. Fundator może zrezygnować z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w takim przypadku Prezes Zarządu zostaje wyznaczony przez Fundatora.

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

7. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:

a. określenie kierunków działania Fundacji,

b. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c. uchwalanie regulaminów,

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,


f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, z wyjątkiem §15 ust2 statutu,

g. dokonywanie zmian statutu Fundacji,

h. wyrażanie zgody na likwidację Fundacji lub połączenie z inną fundacją,

i. podejmowanie decyzji o byciu członkiem krajowych lub zagranicznych związków organizacji pozarządowych, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a. odwołania przez fundatora;

b. śmierci członka;

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. złożenia na ręce Prezesa zarządu pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Zarządu.

9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora, także przed upływem kadencji.

10. W przypadku zmniejszenia składu zarządu poniżej minimalnej wymaganej liczby osób, Fundator wyznacza nowego członka zarządu do czasu końca kadencji.

11. Członkiem Zarządu nie może być osoba, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

4. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 9

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, jak również do reprezentacji Fundacji uprawniony jest wyłącznie Prezes Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji dotyczących umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych zawieranych z Prezesem zarządu ustanawia się każdorazowo pełnomocnika wybranego przez Zarząd spośród członków Rady.

3. Prezes Zarządu może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji oraz do prowadzenia spraw danego typu określając zakres umocowania w treści dokumentu pełnomocnictwa.

§ 10

Rada Fundacji

1. Organem nadzoru, kontrolującym działalność Fundacji jest Rada Fundacji, która składa się z minimum 2 osób.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestają pełnić funkcje, powołuje swą decyzją Rada.

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. Przewodniczącego Rady na kolejne kadencje powołuje Rada zwykła większością głosów.

4. Do zakresu działań Rady należy:

a. uchwalanie Regulaminu pracy Rady,

b. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,

szczególnie gospodarki finansowej i przedstawienie wniosków pokontrolnych Zarządowi Fundacji.

5. Członkowie Rady nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.


6. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji innych świadczeń jak te, które dopuszcza ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok, albo na żądanie ministra właściwego, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.

8. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Rady, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

a. odwołania przez fundatora

b. śmierci członka

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. złożenia na ręce przewodniczącego Rady pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady

10. Członkowie Rady w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora, także przed upływem kadencji.

11. Członkowie Rady winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć Fundacji pomocą w osiąganiu celów

12. W przypadku zmniejszenia składu Rady poniżej minimalnej, wymaganej liczby osób, Fundator wyznacza nowego członka Rady do czasu końca kadencji.

13. Obsługę pracy Rady zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 11

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Przychody Fundacji pochodzić mogą z:

1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

4. dochodów z darów, zbiórek, i imprez publicznych,

5. odsetek i depozytów bankowych, dotacji krajowych i zagranicznych,

6. sponsoringu,

7. nawiązek,

8. odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnej z działalnością statutową.

§ 13

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§14

1. Określona w statucie działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.


§ 15

1. Przychody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.

§ 17

Zmiany w Statucie

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działania Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele działania Fundacji.

§ 19

Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Zarząd. Decyzja zarządu podejmowana jest jednogłośnie.

§ 21

1. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe lub trwałe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

2. Decyzja o celu przekazania środków zapada decyzją Fundatora lub jego spadkobierców.

Postanowienia szczegółowe

§ 22

Fundacja może tworzyć oddziały. Sposób ich działania zostanie ustalony przez Zarząd regulaminem.

§ 23

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Zarząd ustanawia wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania.

§ 24

W przypadku śmierci fundatora w jego miejsce wstępują pełnoletni spadkobiercy. Kielce, 30.12.2012r.

Back to top

Ułatwienia dostępu