Kluby Integracji Społecznej

Kluby Integracji Społecznej

Kluby Integracji Społecznej, które prowadzi Fundacja „PEStka” powstała dzięki dofinansowaniu w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, współfinansowanym w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pilotażowe KIS-y (32 w wybranych 6 województwach, z czego aż 9 (!) w woj. świętokrzyskim) mają za zadanie prowadzić zajęcia reintegracyjne zgodnie ze „Wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych”, który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników KIS, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami (organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.

Wszyscy realizatorzy wyłonieni w konkursie (https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu3) zostali włączeni do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz regionalnymi konwentami podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Działalność 3 KIS-ów prowadzonych przez Naszą Fundację  do końca roku 2019 sfinansowana została przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt poza konkursowy pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego. Prowadzone przez fundację  „PEStka” KIS-y działają zgodnie z wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych, który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kompetencji zawodowych beneficjentów KIS-ów.

KIS-y specjalnym programem obejmują wsparciem osoby z wielowarstwowymi deprywacjami, które są angażowane w czynności i zadania, w trakcie których nabywają/rozwijają swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy. Odbywa się to w kilku obszarach:

1. Akademia zdrowia, sportu i rekreacji obejmująca:

 -zajęcia na miejscu i w terenie

– wyjazdy turystyczno-krajoznawcze

– zajęcia z obszaru zdrowia

2. Akademia kultury (znaczenie kultury w życiu codziennym) obejmująca:

– zajęcia grupowe

– wyjścia na zewnątrz (instytucje kultury)

– konsultacje ze specjalista od wizerunku

3.Warsztaty integracyjne, zajęcia grupowe

4. Spotkania integracyjne uczestników KIS z osobami najbliższymi i otoczeniem, w którym żyją

5. Poradnictwo indywidualne i grupowe ze specjalistami:

– psycholog

– pracownik socjalny

-prawnik

-psychoterapeuta

-terapeuta uzależnień

– specjalista ds. pracy z rodziną/ pedagog

-informatyk

6. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe, m.in.:

– ABC obsługi komputera

– Warsztaty Savoir-Vivre

7. Reintegracja zawodowa

– doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)

– ekonomia społeczna – szansa na zmiany w życiu (zajęcia grupowe)

– pośrednictwo pracy

– szkolenia zawodowe/kompetencyjne

Przy każdym z KIS-ów działa Lokalna Sieć Reintegracji(LSR) w Kielcach, gminie Górno, gminie Nowiny (wcześniej do 24.05.20222r. w gminie Suchedniów), dzięki którym relacje i kontakty między ludźmi oraz organizacjami są modyfikowane, omawiane, podtrzymywane  i wykorzystywane dla wzajemnych korzyści na poziomie lokalnym i regionalnym. Utworzone zostało partnerstwo wielosektorowe, którego liderem jest Fundacja „PEStka”. Celem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz osób korzystających z usług KIS w wymiarze nowego profilu usług reintegracyjnych. W skład LSR wchodzą:

– KIS-y

– lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji

-inne instytucje kultury działające lokalnie oraz przedsiębiorcy.

Na poziomie regionalnym przedstawiciele sieci LSR  w Kielcach, Górnie i Nowinach wchodzą w skład Regionalnej Sieci na Rzecz Reintegracji. Kluby Integracji Społecznej prowadzone prze Fundację PEStka kontynuują swoją działalność zgodnie z NOWYM MODELEM REINTEGRACJI.

Klub Integracji Społecznej „Perspektywa” w Kielcach

ul. Targowa 18 pok. 916
Telefon: 41-341-74-96
e-mail: kisperspektywa@gmail.com

Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Nowinach

(do 24.05.2022r. w Mostkach- gmina Suchedniów)

(Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach)
Telefon: 41 341 74 96
e-mail: biuro@fundacjapestka.pl

Klub Integracji Społecznej „Rozwój” w Radlinie

(do 24.05.2022r. w Bęczkowie- gmina Górno)

(Klub Seniora w Radlinie, gmina Górno)
Telefon: 41 341 74 96
e-mail: biuro@fundacjapestka.pl

Pozostałe obszary działania

Ekonomia Społeczna

Usługi społeczne

Back to top

Ułatwienia dostępu