• Start
  • Reintegracja społeczna i zawodowa

Reintegracja społeczna i zawodowa

Reintegracja społeczno-zawodowa to działalność nastawiona:

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym działalność taka jest prowadzone przez samorządowe jednostki pomocy społecznej,  centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, a także działalność Zatrudniania Wspieranego Może być organizowana również w formie samopomocowej.

Katalog potencjalnych odbiorców usług reintegracyjnych określa art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z 2022 r. poz. 218, 1812) :

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Proces reintegracji społecznej i zawodowej prowadzą również wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki:

Fundacja PEStka realizuje od 2019 r. wsparcie reintegracyjne w 3 Kubach Integracji Społecznej (Kielce, Radlin (gmina Górno) oraz w Nowinach. KISy prowadzą swoje działania wg nowego profilu usług reintegracyjnych (reintegracja społeczna poszerzona o usługi na rzecz zdrowia, sportu, kultury oraz z działającą siecią wsparcia instytucji wspierających proces reintegracji tzw. Lokalna Siec Reintegracji). Odbiorca naszych działań są osoby doświadczające głębokich deprywacji w postaci współwystępujących czynników odpowiedzialnych za wykluczenie społeczne w obszarze zasobów, świadomości i możliwości wykorzystania przysługujących uprawnień, możliwości partycypacji w życiu społecznych (kontakt z instytucjami życia społecznego). Fundacja włącza również w działania reintegracyjne najbliższe otoczenie klientów.

Fundacja PEStka opracowuje, testuje i wdraża również innowacyjne programy wspierająco-aktywizujące obejmując działaniem grupy szczególne (np. rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty”) oraz osoby o podwyższonym ryzyku socjalno –społecznym, którzy nie są w stanie funkcjonować w przyjętych normach prawnych aktywności zawodowej (umowy o pracę, umowy zlecenia). Fundacja wykorzystuje innowacyjne narzędzia pracy indywidualnej z klientem oraz buduje sieć współpracy instytucji i podmiotów mogących pomóc w pełnej aktywizacji odbiorców wsparcia.

Obejmujemy również wsparciem szkoleniowym specjalistów, którzy mogą pomóc w procesie reintegracyjnym.

Pozostałe obszary działania

Ekonomia Społeczna

Usługi społeczne

Back to top

Ułatwienia dostępu