O fundacji

Fundacja „Pestka”  działa od kwietnia 2012 r.

Misją Fundacji „PEStka” jest budowanie potencjału sektora pozarządowego oraz prowadzenia działań na rzecz włączenia społecznego poprzez kompleksowe i profesjonalne wsparcie osób potrzebujących wsparcia oraz organizacji w Kielcach i woj. świętokrzyskim

Naszą aktywność kierujemy głównie do woj. świętokrzyskiego.

Główne cele statutowe:

 1. wszechstronne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, informacyjnych, kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz gospodarczych,
 2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wzmocnienia podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej (ES) oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
 3. integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz propagowanie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Posiadamy:

 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.26/00016/2014)
 • akredytację MRiPS i certyfikat OWES Wysokiej Jakości (od 2015r.).

Dotychczasowe działania

 • Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna
 • Działalność na rzecz NGO i wzmocnienie podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej
 • Aktywność społeczna i obywatelska, rozwój społeczny,
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa grup marginalizowanych, zwłaszcza z wielowarstwowymi deprywacjami
 • Realizacja innowacji społecznych w zakresie testowania Agencji Pracy Incydentalnej (osoby wykluczone podejmują zatrudnienie w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej), 
 • Rozwój psychiatrii środowiskowej w województwie świętokrzyskim
 • Działalność rzecznicza i wspierająca procesy powstawania ciał konsultacyjno-doradczych

– członek Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WŚ na lata 2014-2020,- przewodniczenie (2018-2019) gr. ds. polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

– członek grupy roboczej ds. EFS Komitetu Monitorującego RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

– zainicjowanie powstania Kieleckiej Rady Seniorów oraz Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych 

 • Sieciowanie środowiska pozarządowego
 • Przy PEStce działa Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie, która skupia wolontariuszy.

Obszary dodatkowe/uzupełniające:

 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Edukacja obywatelska skierowana do różnych grup społecznych
 • Działania na rzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej

Kogo wspieramy? Komu pomagamy?

 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
 • Osoby/podmioty zainteresowane podjęciem działalności w obszarze ES
 • Osoby mające trudności na rynku pracy
 • Młodzież, seniorów
 • Osoby po kryzysach psychicznych i ich otoczenie
 • Osoby doświadczające przemocy domowej i ich otoczenie

Osiągnięcia:

 • założenie trzech Klubów Integracji Społecznej (2019r.) w Kielcach, gminie Górno i gm. Suchedniów (potem przeniesiony do Gminy Sitkówka Nowiny), w których dotychczas w ramach 3 edycji innowacyjnego programu aktywizacji społ-zawodowej wsparliśmy ponad 50 osób obarczonych wielowarstwowym wykluczeniem.
 • Zainicjowanie powołania Kieleckiej Rady Seniorów- Anna Mikołajczyk, członek I i II kadencji (2018-2019), Rada aktywnie działa do dnia dzisiejszego.
 • Zainicjowanie utworzenia Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (2016), które w 2020 r. zostało przekształcone w Związek Stowarzyszeń.
 • Współorganizator I Forum Zdrowia Psychicznego w Kielcach (2018) i organizator II – IV Forum Zdrowia Psychicznego (2021-2023), co dało przyczynek do działań zmierzających do wdrażania psychiatrii środowiskowej w województwie świętokrzyskim i angażujących decydentów z województwa świętokrzyskiego.
 • Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach z inicjatywy Fundacji „PEStka” (2020r.), w którym wspieramy podmioty ekonomii społecznej m.in. poprzez doradztwo, przestrzeń coworkingową. Budynek, w którym mieści się Centrum Organizacji Pozarządowych użycza nieodpłatnie Miasto Kielce. Swoje siedziby ma tutaj kilkanaście organizacji pozarządowych.  Sale: warsztatowa i konferencyjna są mocno obłożone, ponieważ organizacje chętnie z nich korzystają. Tutaj spotykają się tez grupy mieszkańców (ruchy miejskie) by omawiać lokalne problemy oraz kilka grup Anonimowych Alkoholików. Dyżury ma tez systematycznie Miejska Rada Pożytku Publicznego. COP jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych ruchowo.
 • Nagroda Świętokrzyska Społeczna Inicjatywa Roku 2019 za działania na rzecz seniorów.

Wartości i priorytety:

Zasadniczym celem Fundacji „PEStka” jest wsparcie człowieka potrzebującego pomocy (osób) i podmiotów zajmujących się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społ. Dla realizacji tego celu podejmujemy wiele wysiłków, które skutkują wymiernymi (wyżej wymienionymi) rezultatami. W swoich celach, decyzjach i działaniach pozostajemy niezależni wobec innych podmiotów, w tym od władz samorządowych i gremiów politycznych. Opieramy się na analizach własnych i ekspertyzach regionalnych/ogólnopolskich. Projektujemy działania dostosowane do potrzeb lokalnych.

Jesteśmy organizacją transparentną. Na podstawie wieloletnich obserwacji, które przekładają się na trafne oceny perspektyw rozwoju woj. w określonych dziedzinach często podejmujemy wyzwania realizując innowacje społeczne.

Cenimy:

 • Wysoką jakość – nasz zespół zapewnia najwyższą jakość profesjonalnego wsparcia dla NGO’s i Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Współpracę i partnerstwo, które pozwalają na łączenie zasobów i skuteczną realizację celów.
 • Zaufanie – głęboko wierzymy, że współpraca przy realizacji projektów i inicjatyw musi być oparta o zaufanie

Współpracujemy z licznymi partnerami, a wśród nich są:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki rządowe oraz ich jednostki organizacyjne
 2. Organizacje Pozarządowe (NGO/PES
 3. Uczelnie wyższe
 4. Podmioty komercyjne

Doświadczenie Fundacji „PEStka” w sieciowaniu i budowaniu partnerstw:

 • realizacja projektów partnerskich z EFS oraz programów krajowych,
 • inicjator utworzenia i członek „Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych” (związek stowarzyszeń),
 • inicjator utworzenia i członek Świętokrzyskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych,
 • inicjator utworzenia na terenie Miasta Kielce, Gminy Górno oraz gminy Suchedniów (obecnie Sitkówka – Nowiny) Lokalnych Sieci Reintegracji, wspierających Kluby Integracji Społecznej.
Back to top

Ułatwienia dostępu