Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Kielc, które chcą zostać objęte „patronatem obywatelskim” przez organizacje pozarządowe z Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Patronat obywatelski to nieodpłatne zaangażowanie się organizacji pozarządowych w kształtowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych u młodzieży gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej m.in. poprzez poprowadzenie cyklu lekcji obywatelskich (w zakresie np.: partycypacji społecznej, odpowiedzialności, postaw obywatelskich, zaangażowaniu osobistym i pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego, ABC stowarzyszeń/fundacji,roli młodzieży w kształtowaniu przyszłości miasta, zrównoważonego rozwoju miasta i roli młodzieży w tym procesie lub innego tematu zgodnie z sugestią dyrekcji szkoły). Lekce obywatelskie poprowadzą specjaliści z Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz  Świętokrzyskiej Sieci Organizacji Młodzieżowych „SYNERGIA”.

 Patronatem planujemy objąć 5 szkół w Kielcach.

Uczniowie biorący udział w lekcjach obywatelskich otrzymają nieodpłatnie Komiks obywatelski dla młodzieży…i nie tylko.

Szkoły zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy z naszym biurem.

Lekcje obywatelskie odbywają się w ramach projektu „Kielecka Szkoła Partycypacji”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.