Projekt „Czas na swój biznes” realizowany jest w partnerstwie, przez Fundację PEStka oraz stowarzyszenie Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu kieleckiego i m. Kielce, poprzez aktywne wspieranie samozatrudnienia.

Uczestnikami projektu mogą być: osoby pow. 29 r.ż., zamieszkujące powiat kielecki lub m. Kielce,  pozostające bez pracy, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • osoby niepełnosprawne.

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane są w projekcie następujące grupy osób:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy)
  •  mieszkańcy obszarów wiejskich.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu wezmą udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności. Będą miały możliwość otrzymania dotacji w wysokości do 23 300,00 na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego na okres:

a) do 6 miesięcy dla 40 uczestników w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie

b) dodatkowe 6 miesięcy dla 10 uczestników w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie

Osoby, którym przyznana zostanie dotacja na założenie działalności, otrzymają dodatkowe wsparcie specjalistyczne w formie doradztwa grupowego i indywidualnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.