ZARZĄD FUNDACJI

Anna Mikołajczyk-Prezes Zarządu

Iwona Szostak- Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI

Katarzyna Kozłowska- Przewodnicząca Rady

Jerzy Darowski- Członek Rady

Artur Adamik- Członek Rady

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

Fundacja „Pestka” działa na podstawie Statutu przyjętego 30 grudnia 2012 roku.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja „Pestka” działa od kwietnia 2012 r. Kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie integracji społecznej, w szczególności szkoleniowych oraz działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia oraz w pracy z młodzieżą. Kadra udziela bezpłatnie wsparcia min. poradnictwa bezrobotnej młodzieży zainteresowanej podjęciem dział. w obszarze ekonomii społecznej (w tym założenia spółdzielni socjalnej). Inicjujemy działania mające na celu zwiększenia udziału obywateli miasta Kielce w podejmowaniu decyzji o ważnych dla nich sprawach. Kadra udziela bezpłatnie porad również  osobom z niepełnosprawnościami i starszym, współpracuje z GOPS-ami na terenie całego woj.świętokrzyskiego.

Zainicjowaliśmy również działania zmierzające do zawarcia w mieście Kielce Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wspieramy inicjatywy lokalne i pomagamy młodym organizacjom w odnalezieniu „pomysłu na siebie”. Członkowie Zarządu uczestniczą w wielu seminariach i konferencjach związanych z wypracowywaniem zasad dobrej współpracy między samorządem i NGO.

CZŁONKOSTWO W SIECIACH

Pestka jest:

 1. jednym z inicjatorów powstania Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (jest w Prezydium Forum) – Grupa nieformalna organizacji pozarządowych z Kielc. Powstaliśmy 24.09.2014r. bez pieniędzy projektowych. KFOP  jest dobrowolnym i apartyjnym porozumieniem autonomicznych oraz równoprawnych organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie Kielc. W jej skład obecnie wchodzi 17 organizacji. Angażujemy się w konsultacje dokumentów miejskich i wojewódzkich dot. sektora, wspieramy inicjatywy lokalne (np. powstanie Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach), skutecznie apelujemy do władz województwa o konsultowanie dokumentów regionalnych w zakresie funduszy unijnych. członkowie angażują się również w tworzenie partnerstw trójsektorowych na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Współorganizujemy wojewódzki Kongres Stowarzyszeń.
 2. członkiem Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA (zajmuje się polityką młodzieżową w województwie, zajmujemy stanowiska w ważnych dla młodzieży sprawach, współpracujemy z władzami wszystkich szczebli oraz Rzecznikiem Młodzieży działającym przy Marszałku woj.)
 3. członkiem ogólnopolskiego społecznego ruchu Forum Współpracy Empowerment ,będącego odpowiedzią na potrzebę zmian w pomocy i integracji społecznej
 4. członkiem Związku Stowarzyszeń „Świętokrzyska Sieć Współpracy” (organizacje działające w sektorze edukacji i pomocy społecznej) .

Komitety Monitorujące

Pestka jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020- reprezentujemy sektor pozarządowy obszar włączenia społecznego i równości szans

Prezes zarządu Pestki jest członkiem Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

OBECNIE REALIZUJEMY PROJEKTY:

 1. „Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, występujemy w roli Partnera projektu wraz ze stowarzyszeniem LGD „Krzemienny Krąg” oraz stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Rolę Lidera pełni kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – więcej informacji na stronie.
 2. „Kielecka Szkoła Partycypacji„, finansowanego z Programu FIO 2016. W ramach projektu powstają m.in.: zespoły robocze, których głównym celem jest identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszkańców Kielc w różnych aspektach życia.
 3. „Czas na swój biznes”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

PONADTO:

Przy PEStce działa Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie, która skupia wolontariuszy z Kielc. Młodzi ludzie kreują swoje pomysły, a my pomagamy je realizować. Angażują się w pomoc osobom starszym (robienie zakupów osobom samotnym,pomoc w sprzątaniu, wspólne spacery). Młodzież prowadzi tez własne badania ankietowe (zadają po prostu pytania, na które chcą poznać odpowiedź) w środowiskach szkolnych i na osiedlach. Pomagają również przy ankietowaniu dla PESTki.

Współpracujemy z młodzieżowymi Radami Gmin z terenu województwa, Świętokrzyskim Rzecznikiem ds. Młodzieży w zakresie tworzenia polityk publicznych na rzecz młodzieży. Utrzymujemy stały kontakt z klubami młodzieżowymi w Kielcach (uczestnikami jest młodzież mająca problemy z nauką oraz z biednych rodzin). Wspieramy merytorycznie ich akcje, doradzamy i konsultujemy pomysły na wsparcie młodzieży.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia, dzięki któremu wypracowywane zostały rozwiązania mające na celu aktywizację młodych bezrobotnych jako efekt wcześniejszych prac przy wdrażaniu programu „Gwarancje dla młodzieży” (WUP Kielce) oraz partnerstwa trójsektorowego w Kielcach, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnego modelu współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (młodzież NEET).

Fundacja „PEStka” wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00016/2014

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • „Aktywnie, bezpiecznie, społecznie przez złote lata życia”. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020. (01.07.16-31.12.16)
 • W czerwcu zrealizowaliśmy, w ramach środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego, panel dyskusyjny o tematyce dotyczącej profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów, dla wszystkich uniwersytetów III Wieku w województwie świętokrzyskim. Ponadto, nieodpłatnie, prowadzimy cykliczne pogadanki, dla organizacji senioralnych, na temat współpracy międzypokoleniowej.
 • W 2015 roku byliśmy liderem projektu „Międzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego” w ramach programu ASOS 2015, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie z Tarnowa (zakończony, rozliczony, wszystkie wskaźniki osiągnięto). Liczba odbiorców projektu: 72 ( w tym 36 osób powyżej 60 roku życia).Był to projekt, w którym jako pierwsi w województwie, realizowaliśmy międzypokoleniową Ligę Debat Oksfordzkich. Wydany został także poradnik: Narzędzia Międzypokoleniowego Dialogu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej „Jak współpracować międzypokoleniowo„.
 • Od stycznia 2013 r. do października 2015 Pestka była zaangażowana jako jeden z Partnerów w realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” (Poddziałanie 7.2.2. POKL).Budżet PEStki 759.058 zł.), odpowiadała za działania Lokalnego Ośrodka Wsparcia w zakresie doradztwa, szkoleń, usług zewnętrznych, prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i prowadzenie biblioteczki ES. Odbiorcy:150 os.fiz.(90 bezr.), 2 firmy. W projekcie brali udział również przedstawiciele jst z terenu powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, którzy byli zainteresowani założeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych. Utrzymujemy kontakty z instytucjami, w tym NGO-sami działającymi na rzecz osób wykluczonych, w tym bezrobotnej młodzieży i seniorów.16 organizacji w inkubatorze, 43 PES z sług księgowych (1350h), 35 PES z usług prawnych (640h), 820 h doradztwa specjalistycznego, w tym biznesowego), 15 szkoleń (480 h), 37 pakietów marketingowych) i za inkubator (16 organizacji skorzystało z Inkubatora). Wsparliśmy działaniami trzy grupy inicjatywne, w wyniku których powstały spółdzielnie socjalne osób fizycznych w Jędrzejowie i Seceminie.Posiadamy akredytację MRPiPS jako  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Współpracujemy z organizacjami młodzieżowymi, udzielając im nieodpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Koordynujemy profile/grupy/społeczności na FB: