Logotypy projektu realizowanego przez Fundację Pestka

Opis projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jako Lider Partnerstwa wraz z Partnerami – Fundacją PEStka oraz Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg” uzyskali dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt realizujemy jako kluczowe wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie świętokrzyskim.

W projekcie planujemy:

 1. Wesprzeć podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w ilości 20 podmiotów.
 2. Dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3 obiekty.
 3. Utworzyć i utrzymać przez 18 miesięcy 321 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.
 4. Objąć wsparciem 75 osób z niepełnosprawnościami
 5. Objąć wsparciem 300 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 80 z działalnością gospodarczą.
 6. Objąć wsparciem 600 osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne.
 7. Objąć wsparciem 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Z projektu korzystać będą :

 • Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) w tym Przedsiębiorstwa Społeczne (PS).
 • Pracownicy i wolontariusze organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
 • Osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej.
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Rodziny osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Społeczności lokalne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 1. Animację lokalnych społeczności i powstających inicjatyw poprzez wsparcie merytoryczne oraz spotkania i warsztaty animacyjne.
 2. Zapewnienie wsparcia merytorycznego (w szczególności poprzez wsparcie doradcze) dla: Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób i podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.
 3. Szkolenia jednodniowe.
 4. Wizyty studyjne – poznawanie dobrych praktyk.
 5. Wsparcie merytoryczne i finansowe lokalnych inicjatyw społecznych w obszarze ES, jako propozycja rozwoju lokalnego z uwzględnieniem ES, współpracy międzysektorowej i rozwoju  usług społecznych.
 6. Udzielanie dotacji na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Objecie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych wsparciem specjalistycznym z zagadnień: prawnych, PZP, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, marketingowych, osobowych i innych zgodnie z możliwościami i zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu.
 8. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na temat oferty Kielecko – Ostrowieckiego OWES oraz ważnych informacji z obszaru ekonomii społecznej.

Efektem projektu będzie stworzenie 321 nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Wartość projektu :  37 026 305,80 zł
 • Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 36 193 145,80 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Back to top

Ułatwienia dostępu