• Start
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Fundacja PEStka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1440). Nie jesteśmy podmiotem publicznym ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://fundacjapestka.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.06.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna w 90% z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1440).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez firmę Creation Point oraz przez Specjalistę ds. dostępności w Fundacji PEStka.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Anną Górak, a.gorak@fundacjapestka.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 341-74-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Będziemy robić co w naszej mocy, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Biuro Zarządu Fundacji mieści się w 14-kondygnacyjnym budynku przy ul. Targowej 18. Lokale fundacji umieszczone są na piętrze 9. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik portierni (na lewo od wejścia głównego).

Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Parking płatny znajduje się przy urzędzie marszałkowskim niedaleko budynku (od strony ulicy IX wieków Kielc) oraz przy budynku (ok.100 metrów) od strony ul. Targowej.  Od 1 stycznia 2024 r. teren, do którego należy ul. Targowa będzie objęty strefą płatnego parkowania. 

Otoczenie budynku jest utwardzone. Do budynku jest jedno wejście. Przy wejściu do budynku występuje niewielka różnica poziomów (pojedynczy schodek i podest)- możliwy wjazd dla wózków (nakładka metalowa pochylnia przy schodkach). Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Po wejściu drugie drzwi otwierane na zewnątrz po ok. 5 metrach.

Ciągi komunikacyjne są wystarczająco szerokie, nie posiadają oznaczeń wizualno-fakturowych.

W budynku nie ma toalety ogólnodostępnej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wewnątrz budynku dostępne są 4 windy – od wejścia do budynku w głąb ok. 50 metrów po prawej stronie dwie, po lewej stronie również dwie.

Biura Fundacji PEStka znajdują się na 9 piętrze. Po wejściu do windy należy wcisnąć przycisk „9”. Na 9 piętrze po wyjściu z windy biura fundacji znajdują się po lewej lub po prawej stronie w zależności od windy. Na drzwiach jest oznaczenie logo fundacji, przy windzie znajduje się informator ze wskazanymi pokojami. Biura Fundacji to pokoje o numerach: 916, 917-920, 924, 925.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Fundacja zapewnia wstęp do budynku z psem asystującym.

Fundacja umożliwia również klientom z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu alternatywną obsługę po zgłoszeniu takiej potrzeby mejlem lub telefonicznie.

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.

Fundacja nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.

Sposób dojazdu do biura fundacji (ul. Targowa 18) autobusami komunikacji miejskiej

 • z dworca PKP (ul. Żelazna):

Autobusy linii nr 13, 46:

 • przystanek początkowy: Dworzec PKP (ul. Żelazna naprzeciwko dworca PKP)
 • przystanek końcowy: Urząd Wojewódzki (ul. IX Wieków Kielc)

Autobusy linii nr 33, 34, 51, 54:

 • przystanek początkowy: Dworzec PKP (ul. Żelazna naprzeciwko dworca PKP)
 • przystanek końcowy: Okrzei Rondo (ul. Stefana Okrzei)

z dworca PKS (ul. Czarnowska):

Autobusy linii nr 13, 14, 46, 47

 • przystanek początkowy: Dworzec PKS (ul. Czarnowska naprzeciwko dworca PKS)
 • przystanek końcowy: Urząd Wojewódzki (ul. IX Wieków Kielc)

Autobusy linii nr 7, 9, 12, 32, 33, 34, 44, 54

 • przystanek początkowy: Dworzec PKS (ul. Czarnowska naprzeciwko dworca PKS)
 • przystanek końcowy: Okrzei Rondo (ul. Stefana Okrzei)

Przystanki, z których możesz dojść do biura fundacji pieszo:

 • przystanek Warszawska/Sąd (dojście 5 min)
 • przystanek IX wieków Kielc/Urząd Wojewódzki (dojście 6 min)
 • przystanek IX Wieków Kielc / Warszawska (dojście 5 min)
 • przystanek Warszawska/Galeria Korona (dojście 7 min).
Back to top

Ułatwienia dostępu