Fundacja „PEStka” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki psychiatrii środowiskowej – Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie”.

Wizyta studyjna organizowana jest ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Termin wizyty studyjnej: 07.09.2021 r.

Grupa docelowa: zaproszenie skierowane jest do osób mających wpływ na los osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz decydentów z terenu województwa świętokrzyskiego, tj. przedstawicieli administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w tym m.in: ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy), podmiotów leczniczych oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych wspierających osoby w kryzysie zdrowia psychicznego.

Cel wizyty:

  • poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie,
  • poznanie Modelu opieki środowiskowej EZRA UKSW Sp. z o.o., której misją jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin doświadczających kryzysu psychicznego,
  • poznanie możliwości i warunków implementacji dobrych praktyk na teren województwa świętokrzyskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600-335-592

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ogród nadziei”

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego TUTAJ

oraz dostarczenie kompletu dokumentów, tj.:

zał. Nr 1 – deklaracja uczestnictwa,

zał. Nr 2 – oświadczenie RODO,

zał. Nr 3 – oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia.

Dokumenty (zał. 1-3) należy przesłać w formie skanu na adres: a.gorak@fundacjapestka.pl oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja „PEStka”

ul. Targowa 18, pok. 924 i 925

25-520 Kielce

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.08.2021 r.

Program spotkania oraz szczegóły dotyczące wyjazdu (tj. miejsce i godzina zbiórki) zostaną podane po zakończeniu procesu rekrutacji).

Back to top

Ułatwienia dostępu