Fundacja „PEStka” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn.”Terapeuta środowiskowy”, które rozpoczyna się 24 września br. Szkolenie organizowane jest ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.09.br.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie
Harmonogram
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Back to top

Ułatwienia dostępu