• Start
  • Archiwum
  • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramamch konkursu „Mikrogranty – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Numer naboru: 1/2020

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.

Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.:
– w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.
– w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej – zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 28.10 – 27.11.2020 r. do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

Kontakt w sprawie naboru:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 513 840 622, 664 280 082
biuro@krzemiennykrag.info

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 1_WNIOSEK -MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 2_KARTA OCENY FORMALNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 3_KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ -MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS
Zal. 4_OSW. o niezaleganiu US,ZUS
Zal. 5_OSW. o niekaralności
Zal. 5_OSW. o niekaralności
Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)
Zal. 6_OSW o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis (1)
Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja
Zal. 8_SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI -MIKROGRANTY_ekonomizacja

 

Back to top

Ułatwienia dostępu