• Start
  • Archiwum
  • Nabór uzupełniający – dofinansowane usługi księgowe dla PES

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” na podstawie § 7 p. 16 Regulaminu realizacji usług księgowych ogłasza uzupełniający nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (80%), a w drugim 300 zł miesięcznie (60%). Nabór ma charakter otwarty i prowadzony jest od dnia 22 lutego 2021 r. do uzyskania 10 poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym formularzy zgłoszeniowych.

Ocena formularzy prowadzona będzie na bieżąco. Po zakwalifikowaniu do projektu 10 podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych, tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej poinformujemy o zamknięciu naboru.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Stowarzyszenia) w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu, wraz z załącznikami) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami na adres e-mail: somroczek@koowes.pl

Kontakt w sprawie naboru:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 513 840 622, 602 504 355 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
somroczek@koowes.pl

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu
Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy PES na realizację usług księgowych
Załącznik 3 – Karta oceny formularza zgłoszeniowego na usługę księgową
REGULAMIN – USŁUGI KSIĘGOWE

Back to top

Ułatwienia dostępu