• Start
 • Archiwum
 • Nabór uczestników do Klubów Integracji Społecznej

Fundacja Pestka ogłasza nabór uczestników do Klubów Integracji Społecznej.

Fundacja Pestka  otrzymała dofinansowanie w ramach zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od  wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022.”

Trwa nabór uczestników do programu, osoby chętne, chcące wziąć udział w programie prosimy o kontakt pod numerem: 41 341 74 96

Uczestnicy rozpoczynają program w KIS , zostają przydzieleni do jednej z dwóch grup.Udział w całym programie jest BEZPŁATNY!!!!

Głównym celem Programu jest: wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania Fundacji  realizowane są w ramach dwóch projektów:

1.KISy w Kielcach, Bęczkowie i Mostkach – nowe otwarcie (24 osoby)

2.Rozszerzenie działania Klubu Integracji Społecznej w Kielcach, gminie Górno i Gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) prowadzących zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego    Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji  (24 osoby)

Trzy KIS-y będą wspierać głównie klientów systemu pomocy społecznej o największych potrzebach przede wszystkim w sferze społecznej ich życia oraz  reintegracji zawodowej.

W pierwszej kolejności do programu rekrutowane będą osoby z niepełnosprawnością.

Do udziału w projekcie zapraszamy także:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z usług Klubów Integracji Społecznej nie będą mogły skorzystać  osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Programy wsparcia zawierają część wspólną podstawową w obu grupach, tj.

 1. Ustalenie we współpracy z case managerem KIS ścieżki rozwoju (zakres i tempo programu zostanie dopasowane indywidualnie do chęci i możliwości danej osoby)
 2. Uczestnicy będą mogli wybrać następujące aktywności:

Warsztaty integracyjne -zajęcia grupowe:

Warsztaty mające na celu integrację grupy, poruszane tematy komunikacji interpersonalnej, spotkania z ciekawymi ludźmi

Akademia zdrowia, sportu i rekreacji: 

 • zajęcia na miejscu i w terenie (sport i rekreacja)
 • wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w najbliższa okolicę
 • zajęcia z obszaru zdrowia- profilaktyka, zdrowe odżywianie, zaburzenia snu, depresja itp.

Akademia Kultury-znaczenie kultury w życiu codziennym (w zależności od potrzeb) np.:

 • zajęcia grupowe
 • Wyjścia na zewnątrz (filharmonia, teatr, kino, muzea)
 • Konsultacje ze specjalistami od wizerunku (porady związane z fryzurą, ubiorem, makijażem)

Spotkania integracyjne (uczestnicy programu + otoczenie):          

 • spotkanie integracyjne w formie pikniku rodzinnego- 2 spotkania z udziałem rodziny, przyjaciół, sąsiadów.

Poradnictwo indywidualne i grupowe (specjaliści w zależności od potrzeb)

 • poradnictwo indywidualne i grupowe (psycholog, mediator rodzinny, prawnik, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z rodziną…)

Zajęcia edukacyjne –ogólnorozwojowe (w zależności od potrzeb) np.:             

 • ABC obsługi komputera
 • Warsztaty Savoir-Vivr

Reintegracja zawodowa:  

 • doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)
 • doradztwo zawodowe (indywidualne)

Spotkania z pracodawcami  (dla chętnych)

 • alternatywy życia zawodowego (różne spojrzenia na pracę- spotkania z ciekawymi ludźmi)
 • pomoc w poszukiwaniu pracy

szkolenia zawodowe/- sfinansowany kurs zawodowy lub kompetencyjny (grupa I– 8 osób, grupa II – 4 osoby)

Dodatkowo dla II grupy:

 • Bezpłatne opracowanie i wydrukowanie portfolio- prezentacja o danej osobie w formie małego folderku z opisem doświadczenia, umiejętności posiadanych, planów na życie itp.. Potrzebna do kontaktu z pracodawcami.
 • 1 miesiąc praktyki dla dwóch osób z wynagrodzeniem 3200zł. brutto/1 osobę.

 

 

 

Back to top

Ułatwienia dostępu