• Start
  • Archiwum
  • III Forum Zdrowia Psychicznego Termin nadsyłania zgłoszeń – 20.10.2022 r.
zaproszenie_miniatura artykułu

Szanowni Państwo,

Fundacja „PEStka” ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 25 paździenika 2022 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (szczegółowy program w załączeniu).  Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Forum jest organizowane w ramach projektu pn. „Ogród nadziei”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Tegoroczne Forum organizujemy pod hasłem: „Zdrowie psychiczne, fundamentalnym dobrem człowieka”, które podkreśla z jednej strony wagę i znaczenie zdrowia psychicznego, a z drugiej obowiązki Państwa w zakresie ochrony zdrowia psychiczne go Polaków.

Mamy nadzieję, iż wypowiedzi szerokiego grona ekspertów i praktyków zaproszonych na to wydarzenie otworzą pole do dyskusji o zdrowiu psychicznym Polaków, deinstytucjonalizacji i kierunkach rozwoju psychiatrii w woj.świętokrzyskim.

Na Forum zapraszamy wszystkie osoby z terenu województwa świętokrzyskiego, które wspierają osoby w kryzysie zdrowia psychicznego lub mają wpływ na ich los i odczuwają potrzebę dyskusji na ten temat, w tym przedstawicieli: administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np.: ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy), podmiotów leczniczych oraz podmiotów ekonomii społecznej (organizacji, które statutowe zajmują się obszarem zdrowia psychicznego).

Warunkiem uczestnictwa w Forum Zdrowia Psychicznego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
Formularz zgłoszeniowy do pobrania

oraz kompletu dokumentów (w załączeniu), tj.:

Dokumenty (zał. 1-5) należy przesłać w formie skanu na adres: a.gorak@fundacjapestka.pl oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja „PEStka”
Targowa 18, pok. 924 i 925
25-520 Kielce

Udział w Forum Zdrowia Psychicznego jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń – 20.10.2020 r.

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Anna Górak, tel. 600-335-592.

Serdecznie zapraszamy!

Back to top

Ułatwienia dostępu