• Start
  • Archiwum
  • II Forum Zdrowia Psychicznego Termin nadsyłania zgłoszeń – 06.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja „PEStka” ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Forum Zdrowia Psychicznego, które odbędzie się 7 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (szczegółowy program w załączeniu).  Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Forum jest organizowane w ramach projektu pn. „Ogród nadziei”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą wyzwania deinstytucjonalizacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Mamy nadzieję, iż wypowiedzi szerokiego grona ekspertów i praktyków zaproszonych na to wydarzenie otworzą pole do dyskusji o stanie obecnym i kierunkach rozwoju psychiatrii w  Polsce,  a w szczególności w woj. świętokrzyskim.

Na Forum zapraszamy wszystkie osoby z terenu województwa świętokrzyskiego, które wspierają osoby w kryzysie zdrowia psychicznego lub mają wpływ na ich los i odczuwają potrzebę dyskusji na ten temat, w tym przedstawicieli: administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np.: ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy), podmiotów  leczniczych oraz podmiotów ekonomii społecznej (organizacji, które statutowe zajmują się obszarem zdrowia psychicznego).

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej. Do Państwa należy decyzja, czy chcecie wziąć udział w Forum  w formie stacjonarnej czy zdalnej.  W obu przypadkach warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbVgAh1ku00uHhdem33NAn5ndvswcUlTZBPitsXMl2Fabgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

oraz kompletu dokumentów (w załączeniu), tj.:

Dokumenty (zał. 1-5) należy przesłać w formie skanu na adres: k.detka@koowes.pl oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja „PEStka”
Targowa 18, pok. 924 i 925
25-520 Kielce

Udział w Forum Zdrowia Psychicznego jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń – 06.12.2021 r.

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Katarzyna Detka i Marta Barańska, tel. 41 347 45 20.

Serdecznie zapraszamy!

Back to top

Ułatwienia dostępu