Projekt „Więc chodź pomaluj NASZ świat…” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Wysokość przyznanego grantu: 101.304,79 EUR

Termin realizacji: 1.12.2021- 31.03.2023

Realizator projektu: Fundacja „PEStka”

Cel projektu:

– wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie

– doskonalenie i podniesienie kompetencji osób pracujących nad ograniczeniami zjawiska przemocy w rodzinie

Odbiorcy:

Odbiorcy bezpośredni działań:

członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psychologowie) oraz osoby

z organizacji pozarządowych, które chcą pogłębiać wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy, jak również osoby dopiero zapoznające się z tematyką przemocy w rodzinie

– 102 gminy oraz 50 organizacji pozarządowych
– 5 rodzin z Kielc i okolic
, które są w końcowej fazie realizacji planu pomocy w ramach Niebieskiej Karty lub po jej zakończeniu, u których przemoc ustała ale zachodzi duże prawdopodobieństwo nawrotu zachowań przemocowych Preferowane będą rodziny, w których co najmniej jedna osoba dorosła jest bez pracy lub wskazane jest aby się przekwalifikowała oraz rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym
– wnioskodawca w zakresie wsparcia instytucjonalnego

Odbiorcy pośredni:

– mieszkańcy, władze lokalne oraz samorządowe, instytucje publiczne, grupy środowiskowe, media lokalne i regionalne, osoby i instytucje, które w pośredni sposób skorzystają z efektów projektu.

Planowane efekty (wybrane):

500 osób zaangażowanych w działania

3 zrealizowane edycje szkoleń (łącznie 400 godzin dla 45 osób)

2 konferencje promujące projekt dla 80 osób każda

12 spotkań rekrutacyjno-informacyjnych

102 gminy oraz 50 organizacji zostanie wyposażonych w pakiety edukacyjne

5 rodzin skorzysta z programu aktywizująco-wspierającego (10 osób skorzysta z nowych lub ulepszonych w ramach projektu form wsparcia)

1  nowa, opracowana dzięki projektowi metoda/rozwiązanie

2  inicjatywy, które Fundacja podejmie we współpracy z innymi organizacjami społecznymi

1 platforma/sieć organizacji społecznych włączy się w działania projektowe i uzyska wsparcie dzięki projektowi

Harmonogram działań: kliknij tutaj

Publikacje projektowe:

1. Rollup projektu (kliknij aby pobrać)

2. Ulotka informacyjna – instytucje (kliknij aby pobrać)
3. Ulotka informacyjna – indywidualni odbiorcy (kliknij aby pobrać)

4. Ulotka „Jesteś świadkiem przemocy” (kliknij aby pobrać)

5. Karta informacyjna dla dzieci poniżej 12 lat (kliknij aby pobrać)

6. Karta informacyjna dla dzieci powyżej 12 lat (kliknij aby pobrać)

7. Plakat Niebieskie Karty (kliknij aby pobrać)

8. „Procedura Niebieskie Karty-informator” (kliknij aby pobrać)

9. „Żółta kartka” (kliknij aby pobrać)

10. „Świętokrzyska książeczka teleadresowa” (kliknij aby pobrać)

Publikacje zostały dostosowane do lokalnych potrzeb i wydrukowane na bazie materiałów i za zgodą Stowarzyszenia Niebieska Linia z Warszawy.

Biuro projektu:
Ul. Targowa 18 pok. 925
25-520 Kielce
biuro@fundacjapestka.pl

tel. 41 341 74 96

koordynator projektu: Anna Mikołajczyk

Back to top

Ułatwienia dostępu