„OGRÓD NADZIEI”
(okres realizacji: 01.09.2020 – 30.04.2023r.)

Projekt „Ogród nadziei” jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

Lider projektu: Stowarzyszenie PROREW

Partnerzy projektu:
– Fundacja „PEStka”
– Stowarzyszenie „FORMACJA”

Kwota dofinansowania ogółem: 3 540 188,71 PLN
Kwota dofinansowania na zadania realizowane przez Fundację „PEStka”: 226 410,00 PLN

Cel projektu:
Rozwój od 01.09.2020 r. do 30.04.2023 r. wysokiej jakości usług zdrowia psychicznego, opartych na modelu leczenia środowiskowego skierowanych do 125 (36K,89M) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 413 os. (282K,131M): uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie całego woj. świętokrzyskiego [WŚ].

Działania realizowane przez Fundację „PEStka”:
– Szkolenie „Terapeuta środowiskowy” – szkolenie dla 10 osób, realizowane zgodnie z „Ramowym Programem Szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego”, zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia (05.12.2018r.). Planowany termin realizacji: III.2021r. – XII.2022r.
– Świętokrzyskie Forum Psychiatrii Środowiskowej – 3 edycje (2021 r., 2022 r., 2023 r.). Celem Forum jest integracja zasobów służących zdrowiu psychicznemu i oparciu społecznemu oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Uczestnikami Forum będą lekarze, terapeuci, przedstawiciele JST, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które zajmują się wspieraniem osób w kryzysie zdrowia psychicznego.
– Wizyty studyjne – do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego:
w Warszawie/Bielany (2021 r.) i Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego
w Wieliczce (2022r.). Liczba uczestników każdego wyjazdu studyjnego: 40 osób.
– Opracowanie i druk biuletynu „Psychiatria Środowiskowa”, którego celem jest przybliżenie głównych kierunków rozwoju i ewolucji psychiatrii środowiskowej w województwie świętokrzyskim, Polsce i Europie (3 edycje: 2021r., 2022r., 2023r.).

Koordynator projektu: Anna Górak
– e-mail: a.gorak@fundacjapestka.pl
– tel. kom.: +48 600-335-592

Więcej informacji: na stronie Lidera projektu, tj. http://stowarzyszenieprorew.pl/ogrod-nadziei/

Back to top

Ułatwienia dostępu