„I. Aktywizacja droga do zmiany” (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie konkursu ofert p.n. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”)

Budżet: 133.334,00 zł.

Dofinansowanie: 119.999,00 zł.

Okres realizacji (01.05.2022 -31.12.2022)

Lider Projektu: Fundacja PEStka

Cel: Zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

 

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

Odbiorcami działań projektowych są osoby korzystające z usług ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy napotykające poważne trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej, objętych kontraktem socjalnym zakładającym udział w KIS.

Działania:
Przygotowanie KIS-ów do działań: (1.05-31.07 2022)
– rekrutacja uczestników
– sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego
– sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (zaplanowanie ścieżki wsparcia) oraz Indywidualnej Karty Usług (gdzie dokonywany jest monitoring wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego)
– Klub Aktywności Rozmaitych (KAR)- (1.06-31.12.2022)

Pilotażowo tworzymy przestrzeń, w której uczestnicy programu będą mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.
Wykorzystujemy metodę peer learningu, zakładającą innowacyjne podejście do rozwiązania problemu poprzez współdziałanie
w trzech przenikających się obszarach:
1.    rozwoju zainteresowań
2.    nadrabianiu zaległości społecznych
3.    zmiana postrzegania osób korzystających z pomocy społecznej o wielowarstwowych deprywacjach

Na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczestników (1.07 – 31.12.2022):
– warsztaty i spotkania integracyjne
– Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (zajęcia na miejscu i w terenie (sport  i rekreacja), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zabezpieczenie indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczestników, zwiedzanie najbliższej okolicy, zajęcia z obszaru zdrowia)
– Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz: filharmonia, teatr, kino, muzea, konsultacje ze specjalistami, spotkania z twórcami)
– poradnictwo indywidualne i grupowe (m.in. psycholog, prawnik, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z rodziną/pedagog, informatyk)
– zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe (m.in. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, o bezpieczeństwie)
– reintegracja zawodowa (m.in. spotkania z ekonomią społeczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe/kompetencyjne)

Zaplanowane rezultaty:

Back to top

Ułatwienia dostępu