Zapytanie ofertowe: Przygotowanie projektu graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu edukacyjnego

Zapytanie ofertowe nr RR/01/ON/PEStka/2021

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ogród nadziei” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), nr Umowy: RPSW.09.02.03-26-0001/20.
http://fundacjapestka.pl/projekty/aktualne-projekty/161-ogrod-nadziei

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie projektu graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu edukacyjnego „Psychiatria środowiskowa” w nakładzie łącznym 3.000 egz. (po 1000 egz. każda edycja) w latach 2021 - 2023.   
Kod CPV 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem

Termin składania ofert:
25 marca 2021 roku do godziny 16:00.

Sposób składania ofert:
1. osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce)
2. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wybrany Wykonawca:

Drukarnia Biały Kruk
Milewscy Sp.j.
15-509 Białystok
ul. Tygrysia 50, Sobolewo


Więcej informacji (do pobrania):
Pełny tekst zapytania ofertowego (ze specyfikacją)
Formularz oferty cenowej
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Wzór umowy