5. „Senior seniorowi” (okres realizacji: 01.04.-31.12.2017)

„Senior seniorowi (Program współfinasowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2017).

Obszar działania: miasto Kielce

CEL PROJEKTU:

 • zwiększenie umiejętności osób starszych-wolontariuszy w zakresie pracy wolontariackiej
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności osób starszych-wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym i udzielania pomocy przedmedycznej
 • zaktywizowanie biernych osób starszych-podopiecznych do aktywności społecznej
 • zwiększenie świadomości osób starszych-wolontariuszy w zakresie posiadanego potencjału i sposobów jego zespołowego wykorzystania
 • upowszechnianie w Kielcach wolontariatu seniorskiego, samopomocy i aktywizacji społecznej osób starszych
 • zwiększenie udziału biernych osób starszych-podopiecznych w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych

Odbiorcy projektu:

40osób w wieku 60+- mieszkańców/mieszkanek Kielc, 19 wolontariuszy w wieku 60+- mieszkańców/mieszkanek Kielc

DZIAŁANIA:

 • Rekrutacja uczestników (wizyty osobiste w klubach seniora, organizacjach senioralnych strony internetowe, FB)
 • Spotkanie informacyjno-organizacyjne z opiekunem grupy wolontariackiej i koordynatorem projektu (udział wzięły 32 osoby)
 • Kurs z zakresu bezpieczeństwa i pomocy przedmedycznej  (4 edycje) - 32 godziny
 • Dwu-dniowe Szkolenie „Przygotowanie do wolontariatu”
 • Grupowe sesje coachingowe - łącznie 15 spotkań coachingowych
 • Rekrutacja uczestników-podopiecznych – 20 osób starszych i podpisanie porozumień wolontariackich -19 porozumień
 • Super wizje z opiekunem wolontariuszy. (7 spotkań dwugodzinnych  dla dwóch grup).
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia bloga tematycznego (zasady działania i zakładania bloga na platformie google). Utworzenie spotu seniorzpasja.blogspot.com
 • Praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych. (aktywizacja osób starszych w wymiarze 15h miesięcznie (udostępnienie uczestnikom nieodpłatnych pakietów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych). Zrealizowano ponad 2334 h pracy wolontariackiej