2. „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (okres realizacji projektu: 09.2016 – 08.2019)

„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej)

 Lider projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc

Partnerzy:

Fundacja ‘PEStka” z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag” z Bałtowa, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy.

CEL PROJEKTU:

  • kompleksowe wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego
  • utworzenie 91 nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  • wsparcie w zatrudnieniu co najmniej 71 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • wsparcie rozwoju i profesjonalizacja działalności oraz rozwój kompetencji kadr 150 podmiotów ES, w tym 25 przedsiębiorstw społecznych
  • ekonomizacja sektora ES – utworzenie nowych organizacji pozarządowych i wspieranie już istniejących
  • animacja środowisk lokalnych