BIURO ZARZĄDU FUNDACJI 

ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.)
25-520 Kielce

tel. 41 341 74 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inkubator – pokój 928 (IX p.),
Opiekun Inkubatora – Joanna Sędziejewska, tel. 41 343 32 70 wew. 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rozwoju PES – Anna Gałczyńska, pokój 927 (IX p.),
tel. 41 343 32 70 wew. 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ogólny – Martyna Jabłońska, pokój 926 (IX p.),
tel. 41 343 32 70 wew. 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SIEDZIBA FUNDACJI

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36/20
25-431 Kielce
KRS: 0000419150
NIP: 657-29-07-276

 

 

Raporty

Poniżej prezentujemy wypracowane przez zespoły robocze raporty w obszarach:
 
Raporty zostały przekazane do odpowiednich Komisji działających przy Radzie Miasta Kielce.”

Materiały informacyjno- promocyjne projektu

Plakat KSP
Roll-up KSP
Ulotka_KSP

Niezbędnik obywatelski

errata_20.10.2017
Opaska na ulotki 
Budżet obywatelski
Inicjatywa lokalna_konsultacje społeczne
Inicjatywa uchwałodawcza_petycja
Jako mieszkaniec masz prawo…
Organy konsultaycjno-doradcze
Komiks_dla młodzieży

Dokumenty prawne

1.Kodeks postepowania administracyjnego
2.KONSTYTUCJA RP
3.UoDPPioW_tekst_ujednolicony__2016-01-01
4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej
5.Ustawa o samorządzie gminnym
6.Ustawa o samorządzie powiatowym
7.Ustawa_Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dokumenty związane z miastem Kielce

1.Budzet_partycypacyjny_Miasta_Kielce
2.Diagnoza_raport_2015
3.Jak_ożywic_centrum_miasta._Przypadek_Kie
4.Jakość_życia_mieszkańcow_Kielc
5.Miasto_kreatywne_Kielce
6.Opinia-instytucji-zarządzającej-rpows-2014-2020
7.Opinia-ministerstwa-rozwoju
8.Perspektywy_rozwoju_przedsiębiorstw_woje
9.Prognoza_oddziaływania
10.RAPORT_KOŃCOWY_natura 2000 woj.świet.
11.Statut miasta Kielce
12.Strategia miasta Kielce
13.Strategia-zit-kof-15-02-2016
14.Sytuacja_społeczno-gospodarcza_województ
15.Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
16.Znaczenie_inteligentnych_specjalizacji_w
17. Kompleksowe badanie ruchu Kielce 2015
18. Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego
19. Pestka-Raport-z-badań

Publikacje

1.Budżet_obywatelski-raport_18_jst
2.Edukacja_obywatelska_młodzieży_Polskie_dobre_praktyki
3.GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA
4.Jak-przeprowadzić-diagnozę-społeczną
5.Jak-rozmawiać-z-mieszkańcami
6.Konsultacje-w-społeczności-lokalnej
7.Narzędziownik seniora_2015_nowa-okladka_DR-1
8.Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej
9.Partycypacja.-Dyskutejemy-decydujemy-działamy.-Doświadczenia-projektu.
10.Partycypacja_obywatelska_decyzje_bli__sze_ludziom
11.Partycypacja_obywatelska_zielona_demokracja
12.Partycypacja_publiczna_krok_po_kroku
13.Podręcznik_konsultacji
14.Program Animacji Społecznej
15.Skuteczna_praca_z_mlodzieza
16. Poradnik Jak współpracowac międzypokoleniowo
17. Wolontariat hobbystyczny seniorów
18. STANDARDY_WDRAZANIA_WOLONTARIATU_WSROD_SENIOROW

ZARZĄD FUNDACJI

Anna Mikołajczyk-Prezes Zarządu

Iwona Szostak- Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI

Katarzyna Kozłowska- Przewodnicząca Rady

Jerzy Darowski- Członek Rady

Artur Adamik- Członek Rady

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

Fundacja „Pestka” działa na podstawie Statutu przyjętego 30 grudnia 2012 roku.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja „Pestka” działa od kwietnia 2012 r. Kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie integracji społecznej, w szczególności szkoleniowych oraz działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia oraz w pracy z młodzieżą. Kadra udziela bezpłatnie wsparcia min. poradnictwa bezrobotnej młodzieży zainteresowanej podjęciem dział. w obszarze ekonomii społecznej (w tym założenia spółdzielni socjalnej). Inicjujemy działania mające na celu zwiększenia udziału obywateli miasta Kielce w podejmowaniu decyzji o ważnych dla nich sprawach. Kadra udziela bezpłatnie porad również  osobom z niepełnosprawnościami i starszym, współpracuje z GOPS-ami na terenie całego woj.świętokrzyskiego.

Zainicjowaliśmy również działania zmierzające do zawarcia w mieście Kielce Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wspieramy inicjatywy lokalne i pomagamy młodym organizacjom w odnalezieniu „pomysłu na siebie”. Członkowie Zarządu uczestniczą w wielu seminariach i konferencjach związanych z wypracowywaniem zasad dobrej współpracy między samorządem i NGO.

CZŁONKOSTWO W SIECIACH

Pestka jest:

 1. jednym z inicjatorów powstania Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych (jest w Prezydium Forum) – Grupa nieformalna organizacji pozarządowych z Kielc. Powstaliśmy 24.09.2014r. bez pieniędzy projektowych. KFOP  jest dobrowolnym i apartyjnym porozumieniem autonomicznych oraz równoprawnych organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie Kielc. W jej skład obecnie wchodzi 17 organizacji. Angażujemy się w konsultacje dokumentów miejskich i wojewódzkich dot. sektora, wspieramy inicjatywy lokalne (np. powstanie Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach), skutecznie apelujemy do władz województwa o konsultowanie dokumentów regionalnych w zakresie funduszy unijnych. członkowie angażują się również w tworzenie partnerstw trójsektorowych na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Współorganizujemy wojewódzki Kongres Stowarzyszeń.
 2. członkiem Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA (zajmuje się polityką młodzieżową w województwie, zajmujemy stanowiska w ważnych dla młodzieży sprawach, współpracujemy z władzami wszystkich szczebli oraz Rzecznikiem Młodzieży działającym przy Marszałku woj.)
 3. członkiem ogólnopolskiego społecznego ruchu Forum Współpracy Empowerment ,będącego odpowiedzią na potrzebę zmian w pomocy i integracji społecznej
 4. członkiem Związku Stowarzyszeń „Świętokrzyska Sieć Współpracy” (organizacje działające w sektorze edukacji i pomocy społecznej) .

Komitety Monitorujące

Pestka jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020- reprezentujemy sektor pozarządowy obszar włączenia społecznego i równości szans

Prezes zarządu Pestki jest członkiem Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

OBECNIE REALIZUJEMY PROJEKTY:

 1. „Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, występujemy w roli Partnera projektu wraz ze stowarzyszeniem LGD „Krzemienny Krąg” oraz stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Rolę Lidera pełni kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – więcej informacji na stronie.
 2. „Kielecka Szkoła Partycypacji„, finansowanego z Programu FIO 2016. W ramach projektu powstają m.in.: zespoły robocze, których głównym celem jest identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszkańców Kielc w różnych aspektach życia.
 3. „Czas na swój biznes”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

PONADTO:

Przy PEStce działa Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie, która skupia wolontariuszy z Kielc. Młodzi ludzie kreują swoje pomysły, a my pomagamy je realizować. Angażują się w pomoc osobom starszym (robienie zakupów osobom samotnym,pomoc w sprzątaniu, wspólne spacery). Młodzież prowadzi tez własne badania ankietowe (zadają po prostu pytania, na które chcą poznać odpowiedź) w środowiskach szkolnych i na osiedlach. Pomagają również przy ankietowaniu dla PESTki.

Współpracujemy z młodzieżowymi Radami Gmin z terenu województwa, Świętokrzyskim Rzecznikiem ds. Młodzieży w zakresie tworzenia polityk publicznych na rzecz młodzieży. Utrzymujemy stały kontakt z klubami młodzieżowymi w Kielcach (uczestnikami jest młodzież mająca problemy z nauką oraz z biednych rodzin). Wspieramy merytorycznie ich akcje, doradzamy i konsultujemy pomysły na wsparcie młodzieży.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia, dzięki któremu wypracowywane zostały rozwiązania mające na celu aktywizację młodych bezrobotnych jako efekt wcześniejszych prac przy wdrażaniu programu „Gwarancje dla młodzieży” (WUP Kielce) oraz partnerstwa trójsektorowego w Kielcach, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnego modelu współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (młodzież NEET).

Fundacja „PEStka” wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00016/2014

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • „Aktywnie, bezpiecznie, społecznie przez złote lata życia”. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020. (01.07.16-31.12.16)
 • W czerwcu zrealizowaliśmy, w ramach środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego, panel dyskusyjny o tematyce dotyczącej profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów, dla wszystkich uniwersytetów III Wieku w województwie świętokrzyskim. Ponadto, nieodpłatnie, prowadzimy cykliczne pogadanki, dla organizacji senioralnych, na temat współpracy międzypokoleniowej.
 • W 2015 roku byliśmy liderem projektu „Międzypokoleniowa Akademia Dialogu Publicznego” w ramach programu ASOS 2015, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie z Tarnowa (zakończony, rozliczony, wszystkie wskaźniki osiągnięto). Liczba odbiorców projektu: 72 ( w tym 36 osób powyżej 60 roku życia).Był to projekt, w którym jako pierwsi w województwie, realizowaliśmy międzypokoleniową Ligę Debat Oksfordzkich. Wydany został także poradnik: Narzędzia Międzypokoleniowego Dialogu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej „Jak współpracować międzypokoleniowo„.
 • Od stycznia 2013 r. do października 2015 Pestka była zaangażowana jako jeden z Partnerów w realizację projektu „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” (Poddziałanie 7.2.2. POKL).Budżet PEStki 759.058 zł.), odpowiadała za działania Lokalnego Ośrodka Wsparcia w zakresie doradztwa, szkoleń, usług zewnętrznych, prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i prowadzenie biblioteczki ES. Odbiorcy:150 os.fiz.(90 bezr.), 2 firmy. W projekcie brali udział również przedstawiciele jst z terenu powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, którzy byli zainteresowani założeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych. Utrzymujemy kontakty z instytucjami, w tym NGO-sami działającymi na rzecz osób wykluczonych, w tym bezrobotnej młodzieży i seniorów.16 organizacji w inkubatorze, 43 PES z sług księgowych (1350h), 35 PES z usług prawnych (640h), 820 h doradztwa specjalistycznego, w tym biznesowego), 15 szkoleń (480 h), 37 pakietów marketingowych) i za inkubator (16 organizacji skorzystało z Inkubatora). Wsparliśmy działaniami trzy grupy inicjatywne, w wyniku których powstały spółdzielnie socjalne osób fizycznych w Jędrzejowie i Seceminie.Posiadamy akredytację MRPiPS jako  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Współpracujemy z organizacjami młodzieżowymi, udzielając im nieodpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Koordynujemy profile/grupy/społeczności na FB:

 

Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie to grupa wolontariacka działająca przy Fundacji „PEStka” w Kielcach.

Umożliwiamy młodzieży przestrzeń do kreowania pomysłów oraz identyfikacji ważnych społecznie problemów. Wskazujemy innowacyjne i skuteczne metody ich rozwiązywania.

Zapraszamy do włączenia się w działania AMOK-u!!!