Raporty

Poniżej prezentujemy wypracowane przez zespoły robocze raporty w obszarach:
 
Raporty zostały przekazane do odpowiednich Komisji działających przy Radzie Miasta Kielce.”

Materiały informacyjno- promocyjne projektu

Plakat KSP
Roll-up KSP
Ulotka_KSP

Niezbędnik obywatelski

errata_20.10.2017
Opaska na ulotki 
Budżet obywatelski
Inicjatywa lokalna_konsultacje społeczne
Inicjatywa uchwałodawcza_petycja
Jako mieszkaniec masz prawo…
Organy konsultaycjno-doradcze
Komiks_dla młodzieży

Dokumenty prawne

1.Kodeks postepowania administracyjnego
2.KONSTYTUCJA RP
3.UoDPPioW_tekst_ujednolicony__2016-01-01
4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej
5.Ustawa o samorządzie gminnym
6.Ustawa o samorządzie powiatowym
7.Ustawa_Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dokumenty związane z miastem Kielce

1.Budzet_partycypacyjny_Miasta_Kielce
2.Diagnoza_raport_2015
3.Jak_ożywic_centrum_miasta._Przypadek_Kie
4.Jakość_życia_mieszkańcow_Kielc
5.Miasto_kreatywne_Kielce
6.Opinia-instytucji-zarządzającej-rpows-2014-2020
7.Opinia-ministerstwa-rozwoju
8.Perspektywy_rozwoju_przedsiębiorstw_woje
9.Prognoza_oddziaływania
10.RAPORT_KOŃCOWY_natura 2000 woj.świet.
11.Statut miasta Kielce
12.Strategia miasta Kielce
13.Strategia-zit-kof-15-02-2016
14.Sytuacja_społeczno-gospodarcza_województ
15.Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
16.Znaczenie_inteligentnych_specjalizacji_w
17. Kompleksowe badanie ruchu Kielce 2015
18. Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego
19. Pestka-Raport-z-badań

Publikacje

1.Budżet_obywatelski-raport_18_jst
2.Edukacja_obywatelska_młodzieży_Polskie_dobre_praktyki
3.GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA
4.Jak-przeprowadzić-diagnozę-społeczną
5.Jak-rozmawiać-z-mieszkańcami
6.Konsultacje-w-społeczności-lokalnej
7.Narzędziownik seniora_2015_nowa-okladka_DR-1
8.Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej
9.Partycypacja.-Dyskutejemy-decydujemy-działamy.-Doświadczenia-projektu.
10.Partycypacja_obywatelska_decyzje_bli__sze_ludziom
11.Partycypacja_obywatelska_zielona_demokracja
12.Partycypacja_publiczna_krok_po_kroku
13.Podręcznik_konsultacji
14.Program Animacji Społecznej
15.Skuteczna_praca_z_mlodzieza
16. Poradnik Jak współpracowac międzypokoleniowo
17. Wolontariat hobbystyczny seniorów
18. STANDARDY_WDRAZANIA_WOLONTARIATU_WSROD_SENIOROW