Zaproszenie do składania ofert na organizację szkoleń

Fundacja PEStka zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych (kwalifikacyjnych i kompetencyjnych) dla uczestników projektu "Sukces w Górnie MALowany".


Rozeznanie rynku nr 05/MAL/PESTKA/2020

na organizację szkoleń zawodowych (kwalifikacyjnych i kompetencyjnych) dla uczestników projektu "Sukces w Górnie MALowany" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działania RPS`N.0.9.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego


Zamawiający

„PEStka", ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20,25-431 Kielce, KRS 0000419150, NIP: 6572907276 - partner w projekcie „Sukces w Górnie MALowany"

 

Przedmiot rozeznania rynku

Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe. Przedmiot rozeznania obejmuje realizację szkoleń zawodowych dla 15 osób-uczestników/-czek projektu „Sukces w Górnie MALowany" .

 

Zakres zamawianej usługi:

Zamawiający zleci organizację następujących szkoleń:

1. Szkolenia kwalifikacyjne (150 godz.), zakończone egzaminem dającym kwalifikacje oraz zgodnie z założeniami określonymi w pkt V niniejszego rozeznania

a) Opiekun/-ka osób starszych (z elementami pierwszej pomocy) dla 5 osób

b) Pracownik/-czka biurowy/-a z kursem komputerowym ECC dla 4 osób

c) Operator/-ka wózka widłowego z uprawnieniami UDT dla 1 osoby


2. Szkolenia kompetencyjne (150 godz), zakończone uzyskaniem zaświadczenia o ukończenia kursu wg wzoru zgodnie z par. 18 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632):

a) Kasjer/-ka sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 osób

b) Groomer dla 1 osoby

Uwaga! Liczba osób na poszczególnych kursach może ulec zmianie.

 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Wszystkie szkolenia powinny rozpocząć się w okresie nie później jak do 30.10.2020 r.

 

Forma, miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Załączniku nr 1.

2. Wybrany wykonawca będzie miał obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić zasady organizacji kursu zgodnie z wytycznymi https://www.funduszeeuropejskie.goy.pl/media/93282/Zal 8 uzyskiwanie kwalifikacji,pdf

3. Ofertę można składać:

a) osobiście w biurze projektu: ul. Targowa 18 pok. 925, 25- 520 Kielce

b) droga pocztową na podany powyżej adres,

c) elektronicznie (podpisany, zeskanowany załącznik nr1) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Oferty w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, opisaną następująco: Oferta na realizację usługi polegającej na realizacji szkoleń zawodowych (MAL)

5. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.09.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu).

6. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby lub na serwer e-maila Zamawiającego (dotyczy wszystkich form złożenia oferty)

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia zapytania w przypadku otrzymania kompletnych ofert od wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie.

 

Osoba do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Anna Mikołajczyk tel. 41 341 74 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna treść rozeznania i załącznik nr 1 do pobrania poniżej:

1. Rozeznanie

2. Załącznik nr 1