Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (TISE)

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

Pożyczki udzielane są na terenie całej Polski

POŻYCZKOBIORCA

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:
- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);
- podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
   - Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
   - Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
- organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
- spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

NA CO ?

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
- zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
- zatowarowanie, półprodukty itp.,
- koszty administracyjne,
- koszty zakupu drobnego wyposażenia.
- pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA

1. Z pożyczki mogą skorzystać PES spełniające łącznie poniżej określone warunki:
- istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
- spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
- posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest otworzyć wyodrębniono konto do obsługi pożyczki.
3. Faktury lub inne dokumenty księgowe muszą zostać opisane zgodnie z umową – wskazanie źródła finansowania.

KWOTA POŻYCZKI

do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł;

MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI

48 miesięcy, w tym do 12 miesięcy karencji - dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020
36 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji – pożyczki udzielane od 1.01.2021

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

0,1% – dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020
Połowa stopy redyskonta weksli NBP – pożyczki udzielane od 1.01.2021

KOSZT POŻYCZKI

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Przykładowy koszt pożyczki

Dla pożyczki w wysokości 100 tys. zł oprocentowanej 0,1% w skali roku, która została udzielona na okres 4 lat z 6-miesięczną karencją w spłacie całkowity koszt pożyczki wynosi 229,11zł.

WYKLUCZENIA

Z pożyczki nie może skorzystać PES, który

- na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie Biura Informacji Gospodarczej;
- posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;
- posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku – ostatnich 12 miesięcy;
- wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej
- korzystał już ze wsparcia w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES (dopuszcza się zaangażowanie Pożyczkobiorcy w tym samym czasie tylko z tytułu jednej Jednostkowej Pożyczki).

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych, w szczególności w ramach PO WER.

Żródło: https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Podmioty zainetresowane prosimy o kontakt z doradcami KOOWES (link do strony z danymi kontaktowymi poniżej):

http://koowes.pl/index.php/zespol-owes/